Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

21 postulatów załogi bielskiego szpitala psychiatrycznego
Image: 
bielsko-doscwyzysku.jpg

Pracownicy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej w piśmie z dnia 13.11.2015 roku domagają się realizacji 2 postulatów płacowych i 19 postulatów dotyczących warunków pracy.

Żądania dotyczą wzrostu wynagrodzeń i wywiązania się pracodawcy ze zobowiązań wynikających m.in. z przepisów BHP, wymogów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych. W przypadku nie zrealizowania postulatów załoga grozi strajkiem.

W bielskim szpitalu psychiatrycznym działa Związek Zawodowy Pracowników Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień, który zrzesza pracowników różnych zawodów. Powołany został przez Związek Syndykalistów Polski – Pracowników Służby Zdrowia i jest jedyną organizacją związkową działającą w SPZOZ.

15 lutego 2016 roku miało miejsce spotkanie pracowników zrzeszonych w ZZPLPiU z dyrektor szpitala – Lucyną Łagowską. Spotkanie zakończono podpisaniem protokołu rozbieżności. Strony nie doszły do porozumienia w żadnym z 21 postulatów.

O komentarze do postulatów poprosiliśmy bielskich związkowców: Grzegorza Święcha i Agnieszkę.

21 POSTULATÓW

I. POSTULATY PŁACOWE

1. Podwyżka stawki zasadniczej wynagrodzenia (podstawy wynagrodzenia) o 500 zł netto (pięćset złotych netto), czyli 612,94 zł brutto (sześćset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze brutto) do 30.11.2015. Pracodawca zgadza się na obciążenie kosztami po swojej stronie. Podwyżką należy objąć stanowiska pracy: pielęgniarka, salowy/sanitariusz, psycholog, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, instruktor/specjalista terapii uzależnień, sekretarka/rejestratorka medyczna, pracownik obsługi.

Płacowe postulaty pracowników (z lat 2007-2011) nie zostały zrealizowane. Od 2011 roku w SP ZOZ nie było powszechnych podwyżek. Związkowcy wielokrotnie wykazali, że ostatni wzrost wynagrodzeń nie objął w równym stopniu 35 pracowników, czego od początku domagała się storna związkowa. Od listopada 2015 roku trwa kolejny spór zbiorowy.

2. Dodatek do pensji dla pielęgniarek i salowych pracujących na oddziale psychiatrycznym ogólnym (parter) – z uwagi na pracę w szczególnie trudnych, niebezpiecznych warunkach (kontakt z pacjentami po zażyciu tzw. dopalaczy, pacjenci w tzw. majaczeniu alkoholowym), jak również ze względu na całodobową obsługę izby przyjęć - 300 zł netto.

Odział psychiatryczny ogólny to newralgiczne miejsce pracy w SP ZOZ. Pracują tam zespoły z różnych grup zawodowych. Świadczą pracę całodobowo (dni wolne, niedziele, święta) przez cały rok. Personel z tego oddziału zabezpiecza również całodobową izbę przyjęć. Na oddziale tym hospitalizowane są wszystkie kategorie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Od kilku lat coraz częściej trafiają osoby po zażyciu tzw. dopalaczy. Pacjenci z tej kategorii są często bardzo pobudzeni i agresywni. Proces leczenia charakteryzuje się zmienną dynamiką zachowań i niestabilnością somatyczną. Podobna charakterystyka dotyczy licznej grupy pacjentów z rozpoznaniem majaczenia alkoholowego. To jedynie przykłady świadczące o tym, jak odpowiedzialną i niebezpieczna pracę ma w/w zespół. Realizacja powyższego postulatu, to w naszym przekonaniu niezbędny krok w kierunku właściwego docenienia pracy na powyższych stanowiskach.

II. POSTULATY WARUNKÓW PRACY

1. Utworzenie i wyposażenie szatni dla personelu oddziału rehabilitacji psychiatrycznej zgodnie z m.in. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postulat ten wynika z niespełnienia przez pracodawcę warunków określonych w w/w rozporządzeniu. W SPZOZ jest kilkanaście oddziałów/jednostek organizacyjnych, których część znajduje się w różnych budynkach, także w innych częściach miasta. Personel, a w szczególności personel medyczny, ma obowiązek korzystania z szatni. Jest to konieczne w celu przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych, tym bardziej, że na stanowiskach pracy występują zagrożenia skażeniem materiałem zakaźnym lub chemicznym.

3. Utworzenie i wyposażenie zgodnie z obowiązującymi normami pomieszczenia socjalnego na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej.

Odział ten znajduje się poza budynkiem, gdzie jest pokój socjalny. Postulat ten ma zagwarantować pracownikom oddziału możliwość spędzenia przerwy, zjedzenia posiłku itp.

4. Wykonanie i wyposażenie sali terapii na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej zgodnie z obowiązującymi normami.

Jest to konsekwencja podejmowanych przez dyrekcję i kierowników oddziałów decyzji organizacyjnych. Budynek oddziału rehabilitacji ma ograniczoną powierzchnię. Do tej pory praktykowano przeprowadzanie zajęć terapeutycznych z grupą ok. 20 pacjentów na świetlicy tego oddziału. Jednak z bliżej niewyjaśnionych powodów, terapeuta wraz z pacjentami udaje się na zajęcia do innego budynku, gdzie jest pomieszczenie do terapii. Jednak to nowe pomieszczenie nie mieści tak dużej liczby pacjentów. Postulat ten ma być początkiem dyskusji na temat warunków terapii pacjentów, jak również już bezpośrednio warunków pracy terapeuty. Terapeuta ma wpisane w zakres obowiązków określone czynności, których jednak niejednokrotnie nie może wykonać na zadowalającym poziomie. W Naszym przekonaniu na powyższą sytuację ma wpływ zarówno niewłaściwa organizacja pracy przełożonych jak i nie spełnienie standardów lokalowych.

6. Dostosowanie sal chorych do obowiązujących przepisów i norm: dostępność do łóżka chorego, właściwego umeblowania, swobodnego przewozu pacjenta z sali do innych pomieszczeń.

Brak wystarczającego dostępu do pacjenta wynikający ze zbyt małej powierzchni sal, przy obecnej ilości łóżek. W naszym przekonaniu może mieć to wpływ na jakość i szybkość wykonywanych świadczeń medycznych. Jest to bardzo istotne w przypadku konieczności szybkich działań mających na celu ratowania życia i zdrowia pacjenta. Od dawna pracownicy zgłaszali sytuacje, w trakcie których, personel chcąc „wywieźć” łóżko z sali chorych musiał je przenosić bokiem lub nawet demontować niektóre jego elementy.

7. Wyposażenie świetlicy oddziału rehabilitacji całodobowej w krzesła, meble zmywalne.

Wynika to m.in. z wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Wyposażenie to powinno być dostosowane do mycia i dezynfekcji, aby dbać o bezpieczeństwo sanitarne pacjentów i personelu.

8. Wprowadzenie i zagwarantowanie oraz określenie wysokości comiesięcznego finansowania materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej z pacjentami we wszystkich jednostkach SP ZOZ.

Ten postulat jest podnoszony od lat. Terapeuci otrzymują środki na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia terapii zajęciowej niesystematycznie i w niskiej wysokości. Często bywa tak, że aby przeprowadzić zajęcia terapeuci przynoszą swoje prywatne materiały. Uważamy, że pracownicy powinni być należycie wyposażeni na swoim stanowisku pracy przez pracodawcę. Dlatego żądamy pisemnego wykazu terminów i ilości środków przekazywanych do jednostek SP ZOZ na terapię zajęciową.

9. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, p-pożarowej i gazowej (ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane; ustawa z dn. 10.04.1997 Prawo Energetyczne)

Jak wynika z relacji pracownika, który ma stosowne uprawnienia elektryczne, pracodawca od lat nie kontrolował stanu instalacji elektrycznej. Jest to niepokojące i niebezpieczne dla pracowników i pacjentów. Tym bardziej, że często dochodzi do awarii oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ.

Ponadto jak wynika z kontroli inspektora BHP nie jest jasny stan techniczny instalacji p-poż, choć kilka lat temu pracodawca zlecił wykonanie na oddziałach nowej instalacji.

10. Wykonanie pomiarów na stanowiskach pracy.

Przeprowadzenie pomiarów jest istotne z punktu widzenia warunków pracy. Jak już wspomniano personel pracuje w szczególnych warunkach ze względu na profil pacjentów. Uważamy, że pracodawca powinien zbadać środowisko pracy, aby minimalizować wpływ negatywnych czynników na proces pracy. Takich pomiarów w 25 letniej historii placówki jeszcze nie zrobiono.

11. Wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących głowic termostatycznych w instalacji C.O. oraz zabezpieczenie grzejników przed wyrwaniem oraz zamontowanie zaworów termostatycznych w innej pozycji, aby nie uległy zniszczeniu.

W 2011 roku przeprowadzono w SP ZOZ wymianę instalacji grzewczej. Jednak okazało się, że pracodawca nie pomyślał o zleceniu zabezpieczenia kaloryferów przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Miał miejsce przypadek, kiedy pacjent wyrwał kaloryfer ze ściany. Ponadto miały miejsce uszkodzenia lub zniszczenia wystających termostatów. Dotychczasowe prośby o naprawę nie przyniosły skutku.

12. Dostosowanie okien i drzwi wejściowych w oddziale psychiatrycznym ogólnym (parter), aby uniemożliwić ich demontaż lub wyłamanie w celu uniknięcia ucieczki pacjentów.

13. Zabezpieczenie okien na oddziale psychiatrycznym ogólnym (parter) w taki sposób, aby uniemożliwić dostarczanie z zewnątrz pacjentom niebezpiecznych narzędzi oraz substancji psychoaktywnych.

Postulaty 12 i 13 dotyczą kwestii poprawienia warunków pracy oraz bezpieczeństwa personelu i pacjentów. Pomimo częstych obchodów sal, zdarzały się sytuacje kiedy pacjenci wykorzystując usterki lub brak montażu odpowiednich drzwi i okien próbowali je demontować lub uszkadzać. Takie sytuacje były zagrożeniem także dla bezpieczeństwa innych pacjentów i personelu. Dlatego od lat apelujemy o rozwiązanie tej kwestii – jak na razie bez skutku. W naszym głębokim przekonaniu pracodawca powinien w szczególny sposób minimalizować możliwość pojawianie się na oddziale substancji psychoaktywnych, co obecnie ze względu na brak jakichkolwiek rozwiązań technicznych nie jest przez pracodawcę realizowane.

14. Doprowadzenie szatni personelu na oddziale psychiatrycznym ogólnym do obowiązujących norm oraz przepisów (uzupełnienie brakujących lub niekompletnych szaf na odzież oraz wykonanie natrysku w szatni męskiej).

15. Wyposażenie pokoju socjalnego na oddziale psychiatrycznym ogólnym w umywalkę.

Dwa powyższe postulaty wynikają bezpośrednio z przepisów sanitarnych.

16. Zapewnienie całodobowego nadzoru nad terenem szpitala psychiatrycznego, a w szczególności nad ochroną obiektów. Zabezpieczenie ogrodzenia obiektu.

Przez lata w porze nocnej obiekty przy ul. Olszówki, gdzie znajdują się trzy oddziały całodobowe, cztery oddziały dzienne i poradnia zabezpieczano przez dozorcę, który pilnował bezpieczeństwa obiektu. Od 2014 roku zlikwidowano to stanowisko pracy. Jednak dyrekcja nie wprowadziła innego rozwiązania aby chronić mienie zakładu pracy, personelu i pacjentów.

17. Dostosowanie miejsca wyznaczonego do palenia tytoniu przez pacjentów w taki sposób, aby nie niszczyć zdrowia pacjentów niepalących oraz personelu. Zamontowanie mechanizmu automatycznie zamykającego drzwi w palarni. Wprowadzenie zasady palenia pod nadzorem personelu wtedy, kiedy personel może na to przeznaczyć czas. Zlikwidowanie możliwości nieograniczonego palenia tytoniu przez pacjentów.

Oczywiście kwestia jest dyskusyjna...
Nie wnioskujemy o całkowite wyeliminowanie palenia, ale poczynienie takich kroków przez pracodawcę, aby zlikwidować negatywny wpływ na osoby nie palące. Z naszej strony wyszły konkretne propozycje organizacyjne i techniczne, aby rozwiązać ten problem.


18. Na oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży ul. Sobieskiego 86 zatrudnienie pracownika do utrzymywania porządku oraz przygotowywania, wydawania oraz sprzątania po posiłkach pacjentów w godzinach przebywania pacjentów.

19. Ze względu na potrzebę dłuższej obsługi rejestracji pacjentów w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Współuzależnienia ul. Mostowa 1 oraz aby nie utrudniać pracy terapeutycznej wnioskujemy o zwiększenie etatu dla sekretarki medycznej.

Oba postulaty nie są bezpośrednio związane z uprawnieniami związku zawodowego, ale chcemy przez nie zwrócić pracodawcy uwagę na problem, który trwa już lata. Otóż dochodzi do sytuacji, kiedy pielęgniarki lub psychologowie sprzątają po nieletnich pacjentach lub przygotowują dla nich posiłki a nie mają tego w zakresie obowiązków. Osoba sprzątająca pojawia się dopiero po zakończeniu pracy oddziału. Nietrudno chyba sobie wyobrazić, jak wygląda czasem to miejsce po kilkugodzinnym pobycie 15. dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Przez te czynności nie mogą na właściwym poziomie wykonywać pracy terapeutycznej a ten cel powinien być najważniejszy.

Podobnie ma się sprawa z rejestratorką medyczną w poradni leczenia uzależnień. Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-20.00. Natomiast rejestratorka jest do godz. 15.00. Po tej godzinie cały ciężar obsługi rejestracji, umawiania pacjentów, odbierania telefonów, informowania pacjentów pierwszorazowych spoczywa na terapeutach prowadzących w tym czasie terapię z grupą! Uważamy, że jest to bardzo nieprofesjonalne rozwiązanie i negatywnie wpływa na proces terapeutyczny. Domagamy się od dyrekcji działań, które doprowadzą do rozwiązania problemu.

Te przykłady pokazują, jak pracodawca nie zapewnia warunków pracy na właściwym poziomie. Uderza to nie tylko w personel, ale przede wszystkim jest niewłaściwym traktowaniem pacjentów, którym należy się opieka medyczna na najwyższym poziomie.

[Oprac. Andrzej Finster - ZSP-PSZ]